ข้อมูลนักลงทุน

เอกสารประชาสัมพันธ์การต่อต้านการคอร์รัปชัน

เอกสาร ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายงดรับของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 649 KB
หนังสือขอความร่วมมือ งดเว้นการให้ของขวัญแก่บุคลากรของบริษัทฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 223 KB
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2565 3.28 MB
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายงดรับของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 652 KB
หนังสือขอความร่วมมือ งดเว้นการให้ของขวัญแก่บุคลากรของบริษัทฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 461 KB
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2564 2.25 MB
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 898 KB
หนังสือขอความร่วมมือ งดเว้นการให้ของขวัญแก่บุคลากรของบริษัทฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 259 KB
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายงดรับของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 5,808 KB
หนังสือขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่บุคลากรของบริษัทฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 466 KB
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายงดรับของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 9,216 KB
gototop-makro Top