TH | EN

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ("แม็คโคร") ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขข้อกำหนดในการเข้าเป็นสมาชิกแม็คโคร และ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ดังต่อไปนี้

1. รูปแบบการให้บริการ
 1. 1.1. ระบบสมาชิกแม็คโคร ออกโดยและเป็นกรรมสิทธิ์ของแม็คโคร แม็คโคร ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ ระงับ หรือยกเลิกสถานะสมาชิก หรือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแม็คโคร หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำเนินงานตลอดจนรูปแบบการให้บริการของสมาชิกแม็คโคร รวมไปถึงการยกเลิกการให้บริการ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 2. 1.2. การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกแม็คโคร ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง แท้จริงสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลดังกล่าว ท่านจะต้องปรับปรุงข้อมูลนั้นๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งแม็คโครจะจัดการข้อส่วนบุคคลตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้ของแม็คโคร
 3. 1.3. แม็คโคร ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก ตามเงื่อนไขที่แม็คโคร กำหนดเท่านั้น
 4. 1.4. สมาชิกแม็คโคร จะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยในประเทศไทย และต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ท่านจะต้องขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับเงื่อนไขการให้บริการนี้
 5. 1.5. สถานะสมาชิกแม็คโครไม่สามารถโอนเป็นชื่อบุคคลอื่นได้ และผู้ที่สามารถใช้และรับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกแม็คโครคือผู้ที่มีชื่อตรงกับฐานข้อมูลสมาชิกแม็คโครเท่านั้น
 6. 1.6. แม็คโคร ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกแม็คโครโดยจำกัดให้ลูกค้า 1 ธุรกิจ/กิจการ/ท่าน สามารถสมัครสมาชิกแม็คโครได้ 1 หมายเลขเท่านั้น
 7. 1.7. ท่านสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกแม็คโคร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสะสม และ/หรือใช้ Makro PRO POINT ได้กับแม็คโคร เท่านั้น
 8. 1.8. สมาชิกแม็คโครที่สมัครในประเทศไทย สามารถใช้ได้ในประเทศไทยเท่านั้น
 9. 1.9. ท่านตกลงว่า แม็คโครอาจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดและด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่แจ้งหรือรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ ยกเลิกบัญชีสมาชิกแม็คโครของท่านทันที และลบหรือเพิกถอนเนื้อหาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสมาชิกแม็คโครของท่านออกจากระบบสมาชิกแม็คโคร หรือ ในกรณีที่ร้ายแรง อาจระงับการซื้อขายหรือการคืนเงินใดๆชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือใช้มาตรการอื่นใดที่แม็คโครเห็นสมควร เหตุยกเลิกดังกล่าว ได้แก่ (ก) การไม่ใช้งานเป็นเวลานาน (ข) การละเมิดเจตนารมณ์ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ (ค) พฤติกรรมผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ (ง) การมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีในลักษณะที่ผิดปกติวิสัย (จ) การแจ้งข้อมูลเท็จในการลงทะเบียนสมาชิก (ฉ) การซื้อสินค้าในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยหรือในปริมาณที่มากผิดปกติ (ช) การใช้คูปองส่วนลดในทางที่ผิด (เช่น จำหน่ายคูปองส่วนลดให้แก่บุคคลอื่น หรือจำหน่ายคูปองส่วนลด หรือเครดิต (credit) )โดยเพิ่มราคาให้สูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริง หรือการใช้คูปองส่วนลดในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยหรือในปริมาณที่มากผิดปกติ หรือ (ซ) พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อลูกค้าอื่น ๆ บุคคลภายนอก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของแม็คโคร การใช้บัญชีเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ แม็คโครสามารถแจ้งให้หน่วยงานตามกฎหมายทราบโดยไม่ต้องแจ้งท่าน หากเกิดข้อพิพาททางกฎหมายหรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีสมาชิกแม็คโครหรือการใช้บริการของท่าน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม แม็คโครอาจยกเลิกบัญชีสมาชิกแม็คโครของท่านทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบ
 10. 1.10. ท่านสามารถยกเลิกบัญชีสมาชิกของตนได้หากแจ้งให้แม็คโครทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางที่แม็คโครกำหนด ว่าประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชีสมาชิกดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงการยกเลิกดังกล่าว ท่านยังคงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังทำไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ การชำระค่าผลิตภัณฑ์ หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน และท่านจะต้องติดต่อแม็คโครหลังจากได้ดำเนินการและทำธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในทันทีตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ ทั้งนี้ แม็คโครไม่ต้องรับผิด และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามส่วนนี้ ท่านจะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดในการดำเนินการดังกล่าว
2. การชำระราคา และ/หรือค่าบริการต่าง ๆ
 1. 2.1. เมื่อท่านนำสินค้ามาชำระเงินเสร็จสิ้นครบถ้วน ณ จุดขาย จะถือว่าท่านได้ซื้อสินค้าจากแม็คโคร อันมีผลทำให้เกิดสัญญาซื้อขายขึ้นระหว่างท่านและแม็คโคร
 2. 2.2. ในการชำระราคาค่าสินค้าที่ท่านซื้อผ่านแม็คโคร ท่านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินจนสำเร็จตามวิธีที่ให้เลือกชำระเงินด้านล่างนี้ ในกรณีที่การชำระเงินของท่านไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการชำระเงินที่ท่านเลือกใช้ แม็คโคร มีสิทธิยกเลิกการสั่งซื้อของท่านได้
  1. 2.2.1. เงินสด
  2. 2.2.2. บัตรเครดิตซิตี้แบงค์ หรือ บัตรเครดิตยูโอบี หรือ บัตรเครดิตวีซ่า หรือ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด
  3. 2.2.3. ทรูมันนี่วอลเล็ท
  4. 2.2.4. Shopee Pay
  5. 2.2.5. โมบาย ออนไลน์แบงก์กิ้ง

ทั้งนี้ เงื่อนไขการชำระเงินในแต่ละช่องทางการซื้อสินค้าให้เป็นไปตามที่แม็คโคร กำหนด

3. เงื่อนไขการรับสินค้า การคืนสินค้า และการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า
 1. 3.1. ท่านจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและสภาพของสินค้าก่อนชำระค่าสินค้าทุกครั้ง หากสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง หรือ คุณภาพไม่เหมาะสมใด ๆ ท่านจะต้องแจ้งต่อพนักงาน ณ จุดขาย มิฉะนั้น แม็คโครจะถือว่าท่านยอมรับสภาพความชำรุดบกพร่องของสินค้าดังกล่าว
 2. 3.2. สำหรับการคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอ คืนสินค้าที่ซื้อและคืนเงินค่าซื้อสินค้า ตามช่องทาง เงื่อนไข และข้อจำกัดที่ระบุเอาไว้ด้านล่าง โดยแม็คโครจะคืนเงินให้ท่าน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการชำระเงินของท่านและมูลค่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านตกลงและยอมรับปฏิบัติตามนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงินของ แม็คโคร ที่ระบุข้างใต้อย่างเคร่งครัด
 3. 3.3. นโยบายการคืนสินค้า
  1. 3.3.1. สาเหตุของการรับคืนสินค้าได้แก่กรณีดังต่อไปนี้
   1. 3.3.1.1. สินค้าเสียหายขณะที่ท่านซื้อ
   2. 3.3.1.2. สินค้าระบุราคาไม่ถูกต้อง และท่านประสงค์ที่จะคืนสินค้า
   3. 3.3.1.3. สินค้ามีอุปกรณ์ไม่ครบ ขณะที่ท่านซื้อ
   4. 3.3.1.4. สินค้าหมดอายุการบริโภคตามจริง หรือ ตามที่ระบุในสินค้าหรือฉลาก
  2. 3.3.2. สินค้าซึ่งจำกัดการรับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดของแม็คโคร กล่าวคือ
   1. 3.3.2.1. สินค้ากลุ่มอาหารสดและ/หรือสินค้าที่มีการแช่เย็น/แช่แข็ง กำหนดรับคืนภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่แสดงในใบเสร็จ
   2. 3.3.2.2. สินค้ากลุ่มอาหารแห้ง และ/หรือสินค้าที่นอกเหนือจากข้อ 3.3.2.1 กำหนดรับคืนภายใน 7 วันนับจากเวลาที่แสดงในใบเสร็จ
  3. 3.3.3. หากแม็คโครตรวจพบความผิดพลาดในใบเสร็จในกรณีที่เกิดปัญหาจากความผิดพลาดของราคา รายการสินค้า จำนวนสินค้า รหัสบัตรสมาชิก ประเภทการชำระเงินและ ตรวจพบภายหลังจากที่ท่านชำระค่าสินค้าแล้ว แต่ท่านยังอยู่ภายในบริเวณสาขาดังกล่าว หรือภายในวันนั้น ให้ท่านติดต่อที่เจ้าหน้าที่ ขออนุมัติทำรายการคืนเงิน ณ สาขาที่ท่านชำระเงิน
  4. 3.3.4. การคืนสินค้าที่นอกเหนือเงื่อนไข เช่นเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้อยู่ในการพิจารณา และอนุมัติของแม็คโครเท่านั้น
  5. 3.3.5. แม็คโครจะไม่รับคืนสินค้ากลุ่มที่กระทบต่อสุขอนามัยในทุกกรณี
 4. 3.4. นโยบายการคืนเงิน
  1. 3.4.1. การขอคืนเงินค่าสินค้าที่ชำระด้วยเงินสด: ให้ท่านนำต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ พร้อมกับสินค้าที่ต้องการคืน (กรณีที่มีสินค้าคืน) หรือ แจ้งข้อผิดพลาดจากการขายให้กับพนักงานแม็คโคร ณ สาขาที่ท่านชำระเงิน
  2. 3.4.2. การขอคืนเงินค่าสินค้าที่ชำระด้วยบัตรเดบิตและเครดิต
   1. 3.4.2.1 การขอคืนเงินค่าสินค้าที่ชำระด้วยบัตรเดบิตและเครดิตเป็นเงินสด แม็คโครอาจคืนเงินค่าสินค้าด้วยเงินสดให้กับท่านได้ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต ในจำนวนเงินที่ไม่เกินกว่า 1,000 บาท ถ้ามูลค่าสินค้าเกินกว่า 1,000 บาท ให้ทำการคืนด้วยวงเงินบัตรเครดิต
   2. 3.4.2.2. การขอคืนเงินค่าสินค้าที่ชำระด้วยบัตรเครดิต
    1. 3.4.2.2.1. ท่านที่ประสงค์จะขอคืนเงินค่าสินค้า จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ถือบัตรเครดิต ณ ตอนชำระเงินค่าสินค้า โดยต้องนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบกำกับภาษีอย่างย่อฉบับที่มีรายการซื้อสินค้าที่จะทำรายการคืน และสลิปบัตรเครดิตที่ได้ชำระเป็นค่าซื้อสินค้า มาที่จุดรับคืนสินค้า
    2. 3.4.2.2.2. สินค้าที่ต้องการคืน ตามเงื่อนไขการคืนสินค้าของแม็คโค3.4.2.2.3. บัตรเครดิตซิตี้แบงค์ หรือ บัตรเครดิตยูโอบี หรือ บัตรเครดิตวีซ่า หรือ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ซึ่งเจ้าของบัตรต้องนำมาเองเท่านั้น
  3. 3.4.3. การคืนค่าสินค้าที่ชำระด้วย ทรูมันนี่วอลเล็ท ในกรณีที่ท่านชำระด้วย ทรูมันนี่วอลเล็ท ให้ถือเสมือนรับชำระค่าซื้อสินค้าเป็นเงินสด สามารถคืนค่าสินค้าเป็นเงินสดได้โดยไม่จำกัดวงเงิน โดยท่านต้องนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบกำกับภาษีอย่างย่อฉบับที่มีรายการซื้อสินค้าที่จะทำรายการคืนสินค้ามาแสดงเพื่อทำการคืนเงิน
  4. 3.4.4. การคืนค่าสินค้าที่ชำระด้วย Shopee Pay จะเป็นไปตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 5. 3.5. แม็คโครขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมใดๆ และท่านตกลงว่า สิทธิในการได้รับการเยียวยาในกรณีนี้มีเพียงการได้รับการคืนเงินค่าซื้อสินค้า
4. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
 1. 4.1. เฉพาะในกรณีที่มีข้อตกลงกัน แม็คโครมีหน้าที่ในการจัดส่งสินค้าตามข้อมูลที่ได้รับจากท่าน โดย แม็คโคร จะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อ แม็คโคร ได้รับเงินค่าซื้อสินค้าแล้ว เพื่อให้ดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อไป
 2. 4.2. สำหรับบริการการจัดส่งโดยแม็คโคร แม็คโครจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการหรือระยะเวลาตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ แม็คโครเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าต่อผู้ขนส่ง (ซึ่งแม็คโครอาจเรียกเก็บจากท่านได้) รวมถึงเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงภัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
5. การสะสม Makro PRO POINT (คะแนนสะสมของแม็คโคร)
 1. 5.1. ภายใต้บังคับของข้อ 5.14 ท่านอาจได้แต้ม (“Makro PRO POINT”) ผ่านการซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ ห้างสาขา หรือผ่านกิจกรรมการตลาดอื่นๆของแม็คโคร ตามที่แม็คโครอาจพิจารณาเป็นครั้งคราว ในอัตราปกติคือ ทุกๆ 1,000 บาท (หลังหักค่าขนส่งและส่วนลด ถ้ามี) จะได้รับ 1 Makro PRO POINT (เศษที่เกินให้ปัดทิ้ง) เช่น หากท่านซื้อสินค้าออนไลน์มูลค่า 1,999 บาท ท่านจะได้รับ 1 Makro PRO POINT อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอัตราการได้ Makro PRO POINT อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขที่แม็คโคร กำหนดและแจ้งล่วงหน้าในเวลาอันสมควร ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า การสนับสนุนของพันธมิตรทางการค้า และมาตรการส่งเสริมการขายในขณะนั้น เป็นต้น
 2. 5.2. ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ Makro PRO POINT เป็นเพียงแต้มสะสมที่ได้รับจากและใช้กับกิจกรรมทางการตลาดของแม็คโครเท่านั้น ไม่มีมูลค่าเป็นเงินตรา ไม่อาจก่อตั้งสิทธิในทรัพย์สินของท่านและไม่สามารถซื้อ ขาย โอน แลก หรือทอนเป็นเงินสดได้
 3. 5.3. ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าจากห้างสาขาของแม็คโคร Makro PRO POINT จะถูกบันทึกในบัญชีของท่านภายในวันถัดไปนับจากวันที่ท่านชำระราคาสินค้ารายการนั้นครบถ้วน
 4. 5.4. ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Makro PRO Makro PRO POINT จะถูกบันทึกในบัญชีของท่านภายในวันถัดไปนับจากวันที่สินค้ารายการดังกล่าวถูกจัดส่งถึงท่านครบถ้วน
 5. 5.5. ท่านสามารถตรวจสอบ Makro PRO POINT คงเหลือและแต้มที่จะหมดอายุ ตรวจสอบสิทธิประโยชน์และแคมเปญส่งเสริมการขาย อัตราการได้แต้มหรืออัตราคำนวณมูลค่าของ Makro PRO POINT และใช้แต้มสะสมเป็นส่วนลดหรือแลกเป็นสิทธิประโยชน์อื่นๆตามที่แม็คโครกำหนด ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Makro PRO และที่ห้างสาขาของ Makro
 6. 5.6. ภายใต้บังคับของข้อ 5.14 ท่านสามารถใช้ Makro PRO POINT (1) เป็นส่วนลดค่าสินค้าและค่าบริการบนแอปพลิเคชั่น Makro PRO และ/หรือที่ห้างสาขาของแม็คโคร ในอัตรา 1 Makro PRO POINT เป็นส่วนลด 1 บาท (หรืออัตราอื่นใดตามที่แม็คโครอาจกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในแต่ละแคมเปญส่งเสริมการตลาดหรือเป็นการทั่วไป เป็นการล่วงหน้า) ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถใช้ Makro PRO POINT เป็นส่วนลดเต็มจำนวนได้ เช่น หากคำสั่งซื้อมีมูลค่า 100 บาท และท่านมี 100 Makro PRO POINT ท่านสามารถใช้เพียง 99 Makro PRO POINT แลกเป็นส่วนลดค่าสินค้าและบริการได้เท่านั้น โดยท่านจะต้องชำระเงินเพิ่มอีก 1 บาทในส่วนต่าง และ/หรือ (2) ใช้แลกสิทธิประโยชน์อื่นใด เช่น สินค้าที่ระลึกหรือสินค้าพรีเมียม ตามที่แม็คโครกำหนดเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้เป็นไปตามรายละเอียดเงื่อนไขในแต่ละแคมเปญส่งเสริมการตลาด
 7. 5.7. ในการใช้แต้มข้างต้น ท่านยินยอมจะปฏิบัติตามมาตรการที่แม็คโคร กำหนดสำหรับการตรวจสอบและยืนยันสิทธิใน Makro PRO POINT ทุกครั้ง Makro PRO POINT สะสมที่ถูกใช้หรือแลกผ่านทางแอปพลิเคชั่น Makro PRO และ/หรือห้างสาขาของแม็คโคร จะถูกนำไปประมวลผลและหักออกจากแต้มที่คงเหลืออยู่ทันที ทั้งนี้ ท่านจะไม่ได้รับอีเมลสรุปการใช้หรือแลกแต้ม แต่อาจสามารถตรวจสอบประวัติการแลกแต้มได้ที่เมนู "ประวัติการใช้งาน" ของแอปพลิเคชั่น Makro PRO หรือที่ห้างสาขาของแม็คโคร
 8. 5.8. เมื่อท่านทำการยืนยันการใช้หรือแลก Makro PRO POINT เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนแต้มได้ ยกเว้นในกรณีที่ระบุในข้อ 5.10.
 9. 5.9. Makro PRO POINT สะสมที่ใช้หรือแลก จะถูกหักจากแต้มที่ใกล้หมดอายุที่สุดก่อน (มาก่อน ไปก่อน)
 10. 5.10. ท่านตกลงและยอมรับว่า หากท่านคืนสินค้าที่ซื้อจากแอปพลิเคชั่น Makro PRO และ/หรือห้างสาขาของแม็คโคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ท่านตกลงคืน Makro PRO POINT ที่ได้รับ และ/หรือคืนสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากการแลกแต้มไปแล้วตามสัดส่วน เช่น หากท่านซื้อสินค้าหลายรายการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ท่านจะได้รับแต้มจากการซื้อดังกล่าวมาก่อนเป็นจำนวน 10 แต้ม หากต่อมาท่านคืนสินค้าจำนวน 1 รายการมูลค่า 900 บาท เช่นนี้ มูลค่าการซื้อขายสุทธิจะลดลงเหลือ 9,100 บาท อันทำให้ท่านมีสิทธิรับแต้มเพียง 9 แต้ม ดังนั้น เมื่อท่านได้รับแต้มเกินมา 1 แต้ม จึงต้องคืนแต้มดังกล่าวให้แก่แม็คโคร ในกรณีที่ท่านไม่สามารถคืน Makro PRO POINT และ/หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดได้ ท่านตกลงและยินยอมจะชดใช้แม็คโคร เป็นเงินสดตามมูลค่าของ Makro PRO POINT หรือมูลค่าของสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับไปเต็มจำนวน ภายใน 15 วันนับจากที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากแม็คโคร
 11. 5.11. ท่านสามารถได้รับและใช้ Makro PRO POINT ได้เท่าที่ตนมีสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เท่านั้น ในกรณีที่ท่านได้รับหรือใช้ Makro PRO POINT เกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านตกลงและยินยอมจะชดใช้แม็คโครเป็นเงินสดตามมูลค่าของแต้ม Makro PRO POINT หรือมูลค่าของสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับไปเต็มจำนวน ภายใน 15 วันนับจากที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากแม็คโคร
 12. 5.12. Makro PRO POINT จะมีอายุ 2 ปีปฏิทิน นับจากปีปฏิทินถัดไปที่มีการซื้อสินค้าอันเป็นเหตุแห่งการได้รับแต้มนั้นๆ โดยแม็คโครจะคำนวณตัดคะแนนสะสมที่หมดอายุในวันสุดท้ายของทุกปีปฏิทิน เช่น หากท่านซื้อสินค้าในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 1,000 บาท ท่านจะได้รับ 1 Makro PRO POINT เช่นนี้แต้มดังกล่าวจะมีอายุจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเป็นวันครบกำหนด 2 ปีปฏิทินถัดไปนับจากได้รับแต้มจากการซื้อสินค้าในปี 2565
 13. 5.13. นอกจากการหมดอายุของ Makro PRO POINT ตามข้างต้นแล้ว แต้มอาจสิ้นไปด้วยเหตุดังต่อไปนี้ (1) บัญชีสมาชิกของท่านถูกระงับ หรือยกเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ (2) ท่านกระทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ในสาระสำคัญ (3) ท่านตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ (4) ท่านตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ (5) ท่านเสียชีวิต
 14. 5.14. ระบบ Makro PRO POINT ซึ่งรวมถึงการได้มา ใช้ และแลก Makro PRO POINT จะไม่ถูกนำมาใช้กับการซื้อสินค้าประเภทบุหรี่ สุรา อาหารสำหรับทารก (เช่น นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง) อาหารเสริมสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก ยา หรือ ผู้เข้าร่วมโครงการ “CP Axtra Credit customer application” และการซื้อบัตรกำนัลและสินค้าอื่นใดที่ไม่ร่วมรายการตามที่แม็คโครประกาศกำหนด (สินค้าอื่นใดที่ไม่ร่วมรายการให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สินค้าที่ Makro ไม่ใช่ผู้ขาย ยกตัวอย่างเช่น กรณีการซื้อสินค้าที่ Makro ไม่ใช่ผู้ขาย ท่านจะไม่ได้รับ Makro PRO POINT จากการซื้อสินค้าดังกล่าว และไม่สามารถใช้ Makro PRO POINT ที่ตนได้รับมาเป็นส่วนลดค่าสินค้าในส่วนที่ Makro ไม่ใช่ผู้ขายได้)
 15. 5.15. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ Makro PRO POINT ท่านตกลงและยอมรับให้แม็คโครมีอำนาจในการตรวจสอบและระงับข้อโต้แย้งใดๆแต่เพียงผู้เดียว โดยการตัดสินของแม็คโครถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการปรับแต้มสะสมให้ถูกต้อง แม็คโครสงวนสิทธิในการปรับคะแนนย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่ แม็คโครตกลงปรับแต้มสะสมให้ท่าน
 16. 5.16. แม็คโครไม่อนุญาตให้มีการใช้หรือแลก หรือ ซื้อขาย Makro PRO POINT ของบุคคลอื่น ทุกรูปแบบ ท่านรับรองว่าจะไม่กระทำการดังกล่าว ทั้งนี้ท่านทราบว่าการกระทำดังกล่าวอาจผิดสัญญาตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้และ/หรือมีความผิดทางกฎหมาย และทางแม็คโครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 17. 5.17. ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แม็คโครอาจมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่ายจากมูลค่า Makro PRO POINT ที่ท่านได้รับ ทั้งนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้แม็คโครหัก Makro PRO POINT ที่ท่านจะได้รับจากการซื้อสินค้าครั้งนั้นๆตามสัดส่วนมูลค่าที่แม็คโครมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องหัก เช่น หากท่านซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อ ทำการซื้อสินค้าทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 1,000,000 บาท อันจะมีผลทำให้ท่านจะได้รับ Makro PRO POINT จำนวน 1,000 แต้ม อันมีมูลค่า 1,000 บาท ตามกฎหมาย ท่านถือเป็นผู้ได้รับสิทธิส่วนลดเป็นเงินสดอันถือเป็นรายได้ตามกฎหมาย เช่นนี้ แม็คโครมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 จากมูลค่าแต้มดังกล่าวและนำส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย ผลคือท่านจะถูกหักแต้มไว้ 30 แต้ม โดยจะได้รับแต้มจริงเข้าบัญชีท่านของท่านเพียง 970 แต้ม ทั้งนี้ หากผลลัพธ์จากการคำนวณแต้มเพื่อหักชำระภาษี ณ ที่จ่ายออกมาเป็นทศนิยม ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มเสมอ
 18. 5.18. ท่านเข้าใจว่าการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแม็คโครจะมีผลเป็นการนำส่งข้อมูลธุรกรรมการได้รับ Makro PRO POINT ดังกล่าวของท่านไปยังกรมสรรพากรด้วย ในกรณีที่ท่านไม่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ Makro PRO POINT นี้ ท่านสามารถติดต่อ Call Center 1432 หรือ LINE Official Account ของแต่ละสาขา เพื่อแจ้งความประสงค์ไม่รับสิทธิดังกล่าวได้ หากไม่ปรากฎว่าท่านแจ้งความประสงค์ไม่รับสิทธิดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าท่านประสงค์รับสิทธิในโครงการ Makro PRO POINT นี้ภายใต้เงื่อนไขของข้อ 5 นี้
 19. 5.19. ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและจำเป็น แม็คโครอาจระงับหรือยกเลิกระบบการให้รางวัล Makro PRO POINT รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายผ่านเว็บไซต์ได้โดยการประกาศแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชั่น Makro PRO หรือที่ห้างสาขาของแม็คโคร
6. รายละเอียดสินค้าและบริการ ราคา ส่วนลด และการสั่งซื้อ
 1. 6.1. แม็คโครจะระบุรายละเอียดสินค้าและราคาเพื่อให้ท่านได้ใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า เมื่อท่านได้ตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการและได้ดำเนินการซื้อตามวิธีการสั่งซื้อสินค้า ถือว่าท่านยอมผูกพันตามคำสั่งซื้อดังกล่าว
 2. 6.2. ค่าสินค้าและบริการใดๆ ให้เป็นไปตามอัตราที่แม็คโครกำหนดไว้สำหรับสินค้าและบริการชนิดนั้นๆ
 3. 6.3. ท่านอาจใช้ Makro PRO POINT หรือคูปองส่วนลดต่างๆที่ได้รับจากการส่งเสริมการขาย เพื่อใช้ลดราคาสินค้าหรือค่าบริการที่ได้ตามเงื่อนไขของ Makro PRO POINT หรือคูปองส่วนลดที่กำหนดเป็นการเฉพาะ
 4. 6.4. ในบางกรณี แม็คโครขอสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำให้สอดคล้องกับต้นทุนทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ ท่านจะไม่สามารถทำการยืนยันคำสั่งซื้อได้หากมูลค่าคำสั่งซื้อต่ำกว่ามูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ทั้งนี้ มูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำจะถูกแจ้งแก่ท่านเป็นครั้งคราว
7. โครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ

แม็คโครอาจมีการจัดโครงการส่งเสริมการขายอื่นเพิ่มเติมได้ในอนาคต ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการนั้นๆ จะเป็นไปตามที่แม็คโครประกาศกำหนดบนเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ให้ถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้มาใช้โดยอนุโลมเท่าที่จำเป็นเพื่อระงับข้อโต้แย้งต่างๆที่อาจมีขึ้น

8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

แม็คโครจะขอจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแม็คโคร ที่ท่านได้ให้ไว้ในใบสมัครสมาชิกแม็คโครและเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกแม็คโครรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ในกรณีที่ท่านยินยอมให้แม็คโครกระทำการใด ๆ ที่มีการใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถือว่าท่านได้รับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลของแม็คโคร (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้”) และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

9. ข้อจำกัดความรับผิด
 1. 9.1. แม็คโคร จะไม่รับผิดไม่ว่าตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดโดยสิ้นเชิง) หรือประเด็นฟ้องอื่นตามกฎหมาย ต่อ
  1. 9.1.1. การสูญเสียกำไร การสูญเสียรายได้ หรือ
  2. 9.1.2. ความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือที่เป็นผลที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่อง แม้ว่า แม็คโคร จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม
  3. 9.1.3. หาก แม็คโคร ถูกศาลหรือเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจสั่งให้ต้องรับผิด (รวมถึงต่อการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ความรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ จะจำกัดอยู่ที่ มูลค่าของสินค้าที่มีข้อพิพาท
  4. 9.1.4. ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ที่จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บร่างกายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ แม็คโคร การฉ้อโกง หรือต่อความรับผิดอื่นใดในส่วนของ แม็คโคร ที่ไม่สามารถจำกัดและ/หรือยกเว้นได้ตามกฎหมาย
10. การรับรองและการรับประกัน
 1. 10.1. ท่านรับรองและรับประกันว่าท่าน
  1. 10.1.1. มีสิทธิและความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาเงื่อนไขการให้บริการนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ และ
  2. 10.1.2. จะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด
11. การกระทำอันเป็นการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ต้องสงสัย
 1. 11.1. โดยใช้ดุลยพินิจของ แม็คโคร แต่เพียงผู้เดียว หาก แม็คโคร มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านได้กระทำการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย แม็คโครอาจจะดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้อง แม็คโคร หรือบุคคลภายนอกจากการคืนเงิน การปฏิเสธการจ่ายเงิน การคัดค้านการจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับและความรับผิดอื่นใด มาตรการที่แม็คโครอาจจะดำเนินการได้แก่
  1. 11.1.1. แม็คโครอาจจะปิด ระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีของท่านหรือการให้บริการ และ/หรือระงับการทำธุกรรมใดๆ
  2. 11.1.2. แม็คโครอาจจะถือครองไว้ ใช้หรือโอนเงินที่อยู่ในบัญชีของท่านตามคำพิพากษาและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบัญชีของท่าน
  3. 11.1.3. แม็คโครอาจปฏิเสธการให้บริการแก่ท่านทันทีหรือในอนาคต
  4. 11.1.4. ในบางกรณี แม็คโครอาจจะถือครองเงินของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดต่อ แม็คโคร หรือบุคคลภายนอก หรือกรณีที่แม็คโครมีความเชื่อมั่นว่าท่านได้กระทำการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัยเพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความในข้อนี้
   1. 11.1.4.1. “การปฏิเสธการจ่ายเงิน” หมายถึง คำร้องเรียนที่ท่านยื่นต่อบริษัทบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของท่านหรือธนาคารที่ออกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเพื่อทำให้การจ่ายเงินเป็นโมฆะ
   2. 11.1.4.2. “การคัดค้านการจ่ายเงิน” หมายถึง การคัดค้านการจ่ายเงินที่ท่านแจ้งต่อ แม็คโคร โดยตรง
   3. 11.1.4.3. “การคืนเงิน” หมายถึง การคืนเงินค่าสินค้าโดย แม็คโคร เนื่องจาก (ก) ธนาคารของผู้ร้องขอได้ทำให้การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นโมฆะ (ข) แม็คโคร ได้นำส่งค่าสินค้าแก่ท่านโดยผิดพลาด (ค) ผู้นำส่งค่าสินค้าไม่ได้รับอนุญาตให้นำส่งค่าสินค้าดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ผู้นำส่งได้ใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมย) (ง) ท่านได้รับค่าสินค้าจากการกระทำที่เป็นอันฝ่าฝืนข้อกำหนดการให้บริการนี้ หรือ (จ) แม็คโคร ประสงค์ที่จะคัดค้านการจ่ายเงินกับท่าน
12. การชดใช้ค่าเสียหาย
 1. 12.1. ท่านตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและทำให้ แม็คโคร ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หรือหุ้นส่วนอื่น และพนักงาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินการ การดำเนินคดี และการฟ้องร้องคดี รวมถึงหนี้สิน ความเสียหาย การชำระหนี้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาทอื่นๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี่ (ข) การใช้หรือใช้บริการในทางที่ผิด หรือ (ค) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอก
13. ข้อกำหนดอื่นๆ
 1. 13.1. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การทำธุรกรรมทางการขายใดๆ และการระงับข้อพิพาทระหว่างท่านกับแม็คโคร เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
 2. 13.2. การสละสิทธิ์ การไม่บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวในอนาคต
 3. 13.3. การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแม็คโครแต่เพียงผู้เดียว โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการแจ้งเตือนหรือทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์ การประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และ/หรือการส่งจดหมายอีเล็คทรอนิค และ/หรือ ช่องทางผ่านแอปพลิเคชั่น ออนไลน์ต่างๆ ถือว่าเป็นการแจ้งให้ท่านทราบและท่านได้รับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
 4. 13.4. การติดต่อสื่อสารและการบอกกล่าว ท่านตกลงและยอมรับการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับแม็คโคร
14. การแจ้งข้อขัดข้องหรือข้อร้องเรียน

แม็คโครได้จัดให้มีศูนย์บริการลูกค้าเพื่อการแจ้งข้อขัดข้อง หรือข้อร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการของแม็คโคร สำหรับท่าน และจะหาทางแก้ปัญหาให้กับท่านตามความเหมาะสมในทันที แต่หากแม็คโคร ไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนหรือจัดการกับข้อขัดข้องที่ท่านแจ้งได้ในทันที แม็คโคร จะแจ้งเหตุผลและช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ ให้กับท่านผู้ร้องเรียนผ่านทาง จดหมายอีเล็คทรอนิค แอปพลิเคชั่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือโทรศัพท์ โดยท่านสามารถแจ้งข้อขัดข้อง หรือข้อร้องเรียนได้ทาง Call Center 1432 หรือ LINE Official Account ของแต่ละสาขา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นหลัก หากมีข้อความใด ๆ ขัดแย้งกับคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือว่าข้อความภาษาไทยใช้บังคับเท่านั้น

***แม็คโครขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณการซื้อสินค้า คูปองกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่มีระบุไว้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง****ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

gototop-jorakay Top