ข้อมูลนักลงทุน

makro

สารจากคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2565 เป็นปีแห่งการฟื้นตัวของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จากการผ่อนคลายการเดินทางของประเทศต่าง ๆ และเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบ ส่งผลดีต่อพื้นฐานการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและภูมิภาค บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจบนพื้นฐาน ของความระมัดระวัง มุ่งน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มความแปลกใหม่ให้ลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจแบบสร้างพันธมิตร และมุ่งมั่นที่จะดำเนินงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาว อันจะนำไปสู่ความร่วมมือและการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
gototop-makro Top