ข้อมูลนักลงทุน

เลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติมอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทรายใหม่ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  • ก. ทะเบียนกรรมการ
  • ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  • ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (กรรมการ/ ผู้บริหาร/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นจากกรรมการและผู้บริหาร
 5. ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติเลขานุการบริษัท

คุณเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ (รักษาการ)
อายุ 66
จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ไม่มี
วุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
 • ความรู้พื้นฐานด้านการกำกับดูแล IT ระดับองค์กร (Introduction to Governance of Enterprise IT)
 • TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 401)
 • การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 1/63
 • TFRS ทุกฉบับ ปี 2563 รุ่นที่ 1/63 (หลักสูตรย่อย 504)
 • TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติ สำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (เน้นวิธีการอย่างง่าย) การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สำหรับ
 • กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 1/63
 • การวางระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Information System Design for Decision Making) รุ่นที่ 2/63
 • Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept การจัดทำรายงานประจำปี ตามหลักการ Integrated Reporting รุ่นที่ 1/63
 • TFRS 16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax และ e-Filing
 • หลักสูตรการบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
 • หลักสูตรเทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวัง สำหรับนักบัญชีในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี
ประวัติการทำงาน บรัท สยามแม็คโร จำกัด (มหาชน)
 • มิ.ย. 2565 -ปัจจุบัน ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน
 • พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รักษาการ เลขานุการบริษัท
 • ม.ค. 2565 - ปัจจุบันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร สายงาน Group Shared Serviceและ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโครสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
 • ต.ค. - ธ.ค. 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group Shared Service (ธุรกิจค้าส่ง)
 • มี.ค. 2563 - ต.ค. 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group Shared Service Officer
 • ม.ค. 2561 - ก.พ. 2563 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครสายงานบริหารการเงิน
 • มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน
 • 2553 - ก.พ. 2560 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน
gototop-makro Top