โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลนักลงทุน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของ "คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน"

  1. คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีองค์ประกอบ และคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
  2. พิจารณาหลักเกณฑ์ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติผู้ถือหุ้นเดิม ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
gototop-makro Top
>