ข้อมูลนักลงทุน

Corporate-Governance
เอกสารตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณของบริษัทฯ และตามหลักปฏิบัติสากล

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และมาตรการในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยง ด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (“บุคลากรของบริษัทฯ”) ยึดถือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
gototop-makro Top