ข้อมูลนักลงทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (ปี 2560 - 2564)
makro
gototop-makro Top