ข้อมูลนักลงทุน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปี 2566

เลือกปี
วันที่ ภาษาไทย
7 สิงหาคม 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
7 สิงหาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
7 สิงหาคม 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
7 สิงหาคม 2566 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
7 สิงหาคม 2566 แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
19 กรกฎาคม 2566 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศโอมาน
06 กรกฎาคม 2566 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
05 กรกฎาคม 2566 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
22 มิถุนายน 2566 แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
16 มิถุนายน 2566 การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ MAKRO
15 มิถุนายน 2566 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์
08 พฤษภาคม 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
03 พฤษภาคม 2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
20 เมษายน 2566 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
22 มีนาคม 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงเปลี่ยนแปลง Record Date
20 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี 2565 (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
20 กุมภาพันธ์ 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
20 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566 งบการเงินประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
26 มกราคม 2566 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
gototop-makro Top