มิตรแท้โชห่วย

กิจกรรมแม็คโครและ
นักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก

กิจกรรมแม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ด้วยแนวคิดที่จะส่งต่อความรู้เรื่องการจัดการร้านค้าปลีกไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ผ่านนักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิด มุมมอง สมัยใหม่ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
gototop-makro Top