เกี่ยวกับแม็คโคร

Backbone of Business … WE are VICTORY

DNA คนแม็คโคร เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจและเรียนรู้ถึงการให้บริการที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ ไปจนถึงการเป็นคู่คิดธุรกิจ ที่จะช่วยให้คำแนะนำและแนวทางในการประกอบกิจการ
Backbone of Business  WE are VICTORY
gototop-makro Top