สมาชิกแม็คโคร

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกแม็คโคร

เพียงคุณเป็น เจ้าของร้านโชห่วย ร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านอาหาร ตัวแทนการจัดซื้อของบริษัท

หลักฐานในการใช้สมัครสมาชิก

เจ้าของธุรกิจ

  • สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ 
  • สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของร้านที่มีชื่อในทะเบียนนั้น ๆ

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อของบริษัท

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • สำเนาใบ ภพ.20   
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ

ผู้ที่มีอำนาจและสิทธิในสมาคม สโมสร และมูลนิธิต่างๆ

  • สำเนาใบจัดตั้งสมาคม สโมสร หรือองค์กรนั้น ๆ
  • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และบุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
** กรณีที่เจ้าของกิจการไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเองเอง กรุณาแสดงหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
ทำหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของกิจการ ระบุชื่อผู้ที่จะทำบัตร สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจทำแทน
gototop-makro Top