TH | EN

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่ได้รับ

AWARDS 2021-2022

ลำดับ Award Detail Organization
1. ใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ ดำเนินการ ลดการใช้พลังงานในอาคาร ปี 2565จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -
2. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รางวัลระดับประเทศ จำนวน 14 รางวัล ระดับจังหวัดจำนวน 4 รางวัล ปี 2565 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน -
3. เกียรติบัตรจากการไฟฟ้านครหลวง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 MEA ENERGY AWARDS HYPERMARKET 2022 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขา สามเสน -
4. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รางวัลระดับประเทศ จำนวน 31 รางวัล ระดับจังหวัดจำนวน 15 รางวัล ปี 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน -
5. เกียรติบัตรจากการไฟฟ้านครหลวง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 MEA ENERGY AWARDS HYPERMARKET 2021 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขา บางบอน -
6. เกียรติบัตรจากการไฟฟ้านครหลวง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 MEA ENERGY AWARDS OFFICE 2021 อาคารธาราพัฒนาการ -

AWARDS 2019

ลำดับ Award Detail Organization
1. รางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. รางวัลสุดยอดแบรนด์ผู้ทรงอิทธิพล “Influential Brand Awards 2019” จากงาน 2019 Asia’s CEO Summit & Award Ceremony” -

Awards : 2018

ลำดับ Award Detail Organization
1. รางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน จากพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ซึ่งสาขาของแม็คโครได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ รวม 29 สาขา -
3. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2561 ระดับประเทศปีที่ 5 ติดต่อกัน จากพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ได้รับการรับรองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วน ภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) -
4. โล่เกียรติคุณสถานประกอบการที่พัฒนาระบบ การจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001) กรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
5. โล่ประกาศเกียรติคุณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นสถานประกอบกิจการภาคเหนือ ซึ่งได้ประกาศแสดงตนเอง (Self Declaration) เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Awards : 2017

ลำดับ Award Detail Organization
1. รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รางวัลระดับประเทศ จำนวน 13 รางวัล ระดับจังหวัดจำนวน 17 รางวัล และประกาศนียบัตรชมเชยระดับจังหวัด 6 รางวัล กระทรวงแรงงาน
2. เกียรติบัตรจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะเข้าร่วมโครงการร้านมอก. และเข้าร่วมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว กระทรวงอุตสาหกรรม
3. ประกาศเกียรติคุณด้านพัฒนายกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิต และรับเครื่องหมายรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ (Thailand Estimate Mark) สินค้าภายใต้แบรนด์ aro สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยระบบ QR Code -
4. ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -
5. ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรเอกชนมาตรฐานในการแสดงปริมาณบรรจุสินค้าหีบห่อที่ถูกต้องและแม่นยำ ภายใต้เครื่องหมาย รับรองสินค้าหีบห่อ จากสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ -
6. รับรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพ แวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ จำนวน 13 รางวัล จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน กระทรวงแรงงาน -
7. รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กร เอกชนที่มีความเป็นเลิศด้าน CSR จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ -
8. รับรางวัลติดต่อเป็นปีที่ 2 ประเภท โมเดิร์นเทรดจำหน่ายสินค้า Q 2560 เป็นรางวัลดีเด่นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้า Q ประจำปี จากสำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ -
9. ใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบ กิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รางวัลระดับประเทศ จากกลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย -

INTERNAL AWARD

ลำดับ Award Detail Organization
1. โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ได้รับรางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน รางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม (President Award) จากการประกวดรางวัลนวัตกรรม President Award 2016-2017 โดย ซีพี ออลล์ จากโครงการ “เราผลิตคุณขายโดยแม็คโคร” และโครงการสานฝันเกษตรกรไทย ส่งเสริมครัวไทยอย่างยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์
2. รางวัลชมเชยด้านนวัตกรรม จากโครงการเต็มคุณภาพ เต็มปริมาณต้องแม็คโคร จากการประกวดรางวัลนวัตกรรม President Award 2016-2017 ซีพี ออลล์
3. รางวัล Process Excellence Award 2017 ประเภทรางวัลสู่ความเป็นเลิศ ด้านกระบวนการ ระดับ Gold ในโครงการ “ธุรกิจยั่งยืน ประชารัฐร่วมใจ ก้าวไกล ทั่วโลก” ระดับ Silver ในโครงการ “ลดราคา ลดขั้นตอน เพิ่มความถูกต้อง” และโครงการ “ตัวแทนนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนบริษัท คู่ค้า” ระดับ Site Visit ในโครงการ “สินค้า เกษตรปลอดภัย ด้วยพัฒนาฐานรากไทย อย่างยั่งยืน” และ โครงการ “ยกระดับร้าน จำหน่ายสินค้าปลอดภัย ได้ร้านมาตรฐาน มอก.” เครือเจริญโภคภัณฑ์

Supplier Awards from Makro

2019

 • พันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนายกระดับแหล่งผลิตต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ “ส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้” ได้แก่ บริษัท ทรายทอง โกลเบิลฟรุต จำกัด, บริษัท นันธาวรรณฟูดส์ จำกัด, บริษัท บีบีบี เฟรช ฟู้ดส์ จำกัด, คุณพรจรินทร์ พึ่งโพธ์, บริษัท เชียงใหม่ธนาธรฟาร์ม จำกัด ,คุณวิเทพ จงหมายลักษณ์
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนายกระดับแหล่งผลิต และได้รับการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนายกระดับโรงคัดบรรจุ และได้การรับรองมาตรฐานระดับสากล (GMP CODEX) ได้แก่ คุณรัตนพงษ์ อภินันทกุล, คุณศิริลักษณ์ แคน้อย
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนายกระดับโรงคัดบรรจุและได้การรับรองมาตรฐานGMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้โครงการEND TO END PROCESS ได้แก่ หจก. พรรุ่งเรือง เฟรช
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนายกระดับ และสร้างเครือข่ายเกษตรกร ได้รับการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกแบบเลี้ยงปล่อยอีสระ(ไก่งวง) ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์(Animal welfare) จากกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่งวงไทย ฤาชาฟาร์ม
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนายกระดับสถานที่ผลิตเนื้อสัตว์(โค) ได้การรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ จำกัด
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนายกระดับสถานที่ผลิตเนื้อสัตว์(โค) ได้การรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ จำกัด
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนายกระดับสถานที่ผลิตภัณเนื้อสัตว์(สุกร)ได้การรับรองมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นรายแรกของประเทศไทยในกลุ่มสหกรณ์การเกษตร เป็นรายแรกของประเทศไทยในกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนายกระดับสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้การรับรองมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่ บริษัท ถาวรกิจอนันต์ จำกัด ,บริษัท ใหม่ โอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด,
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิต ได้การรับรองระบบ HACCP และระบบ Halal ได้แก่ บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิต ได้การรับรองระบบ HACCP ได้แก่ บริษัท เอราวัณวาณิชย์ จำกัด ,บริษัท พูราโต๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.พัฟ
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ(Thailand Estimate Mark) รุ่น3 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหีบห่อที่ได้มาตรฐานมีปริมาณครบถ้วน ได้แก่ บริษัท สแน็คทอย จำกัด, บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด, บริษัท อาซัน เซอร์วิส จำกัด ,บริษัท ฟูดเบลสซิ่ง (1988) จำกัด ,บริษัท เล้งเฮงอกรีฟู้ดส์ จำกัด ,บริษัท เอส พี อาร์ ฟูดส์ อินดัสทรี จำกัด, บริษัท เอราวัณอินเตอร์ฟูด จำกัด, บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้การรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ได้แก่ บริษัท เมกก้าคลีน โปรดักส์ จำกัด,
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้การรับรองมาตรฐานฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ได้แก่ บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่งโปรดักส์ จำกัด
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้การรับรองมาตรฐานฉลากเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ได้แก่ บริษัท ไทยฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด, บริษัท พรต อินเตอร์เทรด จำกัด
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้การรับรองฉลากประสิทธิภาพสูง จากกระทรวงพลังงาน อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้แก่ บริษัท เอส อี เอ อินเตอร์เทรด จำกัด

2018

 • พันธมิตรที่มีการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสถานที่ผลิตสอดคล้องตามนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ซินเซียร์เฟรชฟู้ด จำกัด, บริษัท นิดาฟู้ด จำกัด, บริษัท พรีเมียมบีฟ จำกัด, บริษัท เอเซียฟู้ดแอนด์แมชชีนเนอรี่ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด จูพร มหาชัย ซีฟู้ดส์, บริษัท ใหม่ โอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด,
 • พันธมิตรที่มีการพัฒนา ยกระดับแหล่งผลิตในระดับมาตรฐานสากล ( Thai GAP) และโรงคัดบรรจุมาตรฐาน GMP ได้แก่ คุณกิตติพงศ์ ชาญนิรุตติ, บริษัท ฟรุ้ตส์ มาม่า จำกัด, คุณปฐมพงศ์ วงศ์สุวรรณ
 • พันธมิตร ที่เข้าร่วมโครงการขอการรับรองเครื่องหมายรับรอง ปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ Thailand Estimate Mark เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกสินค้าหีบห่อที่ได้มาตรฐานมีปริมาณครบถ้วน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณทิพย์ อิม-เอ็กซ์ปอร์ต, บริษัท วาไรตี้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด, บริษัท บางกอก ที.เอ็ม. เครื่องดื่ม จำกัด, บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด, บริษัท ซิโฟน่า ค๊อฟฟี่ จำกัด, บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด, บริษัท ไทย-โคเรียน ซีวีด จำกัด,
 • พันธมิตรทางธุรกิจ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ได้การรับรองสินค้าฉลากเขียว ได้แก่ บริษัท เมก้าคลีน จำกัด, บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่งโปรดักส์ จำกัด
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ได้การรับรองสินค้าฉลากเบอร์ 5 ได้แก่ บริษัท สีคิ้ว ก. พานิช จำกัด, บริษัท ไทยฮาเบลอินดัสเตรียล จำกัด

2017

 • พันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมโครงการกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ด้านการพัฒนายกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตและได้รับเครื่องหมายรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ (Thailand Estimate Mark) สินค้าภายใต้ตราเอโร่ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (QR Code) จนสำเร็จผลด้วยดี ได้แก่ บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด ,บริษัท โกลเด้นฮาร์เวสท์(ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด , บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน) ,บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน), บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม1979จำกัด, บริษัท เจียเม้ง จำกัด, บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่งโปรดักส์ จำกัด, บริษัท นวศรีแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด, บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด, บริษัท บุญส่ง สยามแลนด์ จำกัด , บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด, บริษัท สแตนดาร์ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท อินโนเฟรช จำกัด, บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด,
 • พันธมิตรทางธุรกิจ ที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ด้านการพัฒนายกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตและได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ไทยฮาเบลอินดัสเตรียล จำกัด, บริษัท สีคิ้ว ก. พานิช จำกัด
 • พันธมิตรทางธุรกิจ ที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)) ด้านการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิต ยกระดับมาตรฐานโรงคัดบรรจุกลุ่มผัก ผ่านการรับรอง ได้แก่ บริษัท อุลตร้าฟาร์ม จำกัด
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ด้านการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิต ยกระดับมาตรฐานฟาร์มกล้วยหอมทอง ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล (Global Gap) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (QR Code) จนสำเร็จผลด้วยดี ได้แก่ บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด, สมเกียรติผักอร่อย
gototop-jorakay Top